Salgs og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

1.1. Anvendelse og afgrænsning

Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle kontrakter, tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, salg og leverancer fra Vilofoss A/S, i det omfang betingelserne ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale.

Vilofoss A/S er registreret under navnet Vitfoss A/S med CVR-nr. 87 77 62 14 (herefter ”Vilofoss”).

1.2. Aftaleindgåelse

Aftale indgås ved Vilofoss’ opfyldelse af ordrer/bestillinger afgivet af køber, ved indgåelse af skriftlig kontrakt eller ved Vilofoss’ fremsendelse af bekræftelse på ordrer afgivet af køber. Enhver leverance fra Vilofoss’ side sker under forudsætning af, at det leverede skal anvendes af køber eller købers slutbruger. Køber er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i henhold til den indgåede aftale til tredjemand.

2. Priser

2.1. Ex Works (EXW)

Alle priser er Ex Works (EXW), medmindre andet er aftalt v. ordre eller kontrakts indgåelse.

2.2. Valuta

Alle priser, til det danske marked, er i danske kroner ekskl. moms og andre skatter/afgifter samt eventuelle paller. Alle priser til markeder udenfor DK oplyses i EUR (eller anden valuta i henhold til Vilofoss’ information herom) ekskl. moms, afgifter og andre skatter/afgifter.  Prisen er noteret pr. enhed eller 100 kg med mindre, andet er skriftligt aftalt.

2.3. Prisfastsættelse

Prisfastsættelse sker på grundlag af gældende priser på tidspunktet for aftaleindgåelsen eller på baggrund af skriftligt tilbud.

3. Levering

3.1. Kvalitet

Vilofoss skal levere gode og sunde varer i overensstemmelse med de aftalte specifikationer og mærkning af produkterne.

Kvaliteten og mærkningen af produkterne skal opfylde de krav, der stilles af de danske myndigheder og opfylde gældende EU/EØS-regler og standarder.

3.2. Minimum levering

Mindste mængde levering af kundespecifikke varer er en palle pr. produkt. Pallestørrelserne (dvs. antal småsække pr. palle) er afhængig af sækkestørrelsen (antal kg/sæk) og kan oplyses i de enkelte tilfælde ved henvendelse til Vilofoss.

- Ved storsække eller big bags er minimumkvantum 1000 kg.

- Ved løs levering er minimumskvantum 3.000 kg.

- For Stalosan produkterne er minimumsmængden ved kundespecifikke labels 5.000 kg.

- For kundespecifik produktion af X-Zelit er minimumsmængden 3.000 kg.

3.3. Leveringstidspunkt 

Vilofoss tilstræber at foretage udlevering af bestilte vitamin- og mineraler indenfor 4 (fire) arbejdsdage efter modtagelse af bestilling, såfremt bestillingen er Vilofoss i hænde senest kl. 14 på en hverdag. For Stalosan og X-Zelit tilstræber Vilofoss at kunne levere 1 uge (5 arbejdsdage) efter modtagelse af bestilling.

Ved bestilling af lagervarer, hvor bestillingen er Vilofoss i hænde senest kl. 10 på en hverdag, tilstræber Vilofoss at kunne udlevere/afsende det bestilte den efterfølgende hverdag. 
 
Leveringsfrister angivet ovenfor eller i markedsføringsmateriale samt på Vilofoss’ hjemmeside er alene vejledende.
 
Leveringstidspunkt i forhold til slutbrugeren kan afhænge af andre forhold, som Vilofoss ikke kan gøres ansvarlig for. Tilsvarende gælder leveringstidspunkt angivet i kontrakt eller ordrebekræftelse, hvorved bemærkes, at i mangel af angivelse af leveringstidspunkt vil levering ske ifølge ovenstående leveringsfrister.
 
Såfremt der fra kundens side ønskes levering hurtigere end de ovennævnte tidsfrister, og dette er muligt for Vilofoss at opfylde, kan Vilofoss opkræve et gebyr på 500 kr. pr. varenummer plus eventuelle andre omkostninger, som en fremrykning af levering vil påføre Vilofoss.

 

3.3.1. Særligt for levering af bulk tip i Danmark

Bestillingsfrist for løs med tip
 
Løs levering af mineraler med tip. Der skal forventes minimum 4-5 leveringsdage fra bestilling til levering. Levering direkte til landmanden med tipvogn. 
 
Min. Levering pr. vare 12.000 kg. 
 
Ved ordreafgivelsen skal landmandens navn, adresse, telefonnr. (evt. mobilnr.) aflæsningssted og SAP-nr. oplyses.
 
For mere information om bestillingslister og leveringsdage, henvises til DLG’s handelsbetingelser: Bestillingsfrister, leveringstider, takster samt paller - DLG - Landbrugets foretrukne samarbejdspartner

3.4. Forsinkelse

Forsinket levering - hvad enten leveringstidspunktet er aftalt eller ej - giver ikke køber ret til at annullere en leverance, før køber ved skriftlig meddelelse til Vilofoss har fastsat en rimelig frist for levering og angivet, at køber agter at annullere leverancen, såfremt levering ikke sker inden for den fastsatte frist. Såfremt levering herefter ikke sker inden for fristen, er køber berettiget til, ved skriftlig meddelelse til Vilofoss, at annullere den pågældende leverance.

Køber kan ikke gøre andre krav, herunder erstatning, gældende i tilfælde af forsinkelse.

Forsinkelse af én leverance giver ikke køber adgang til at annullere/hæve hverken tidligere eller senere leverancer. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

3.5. Levering af fast kvantum i en periode

Ved indgåelse af aftale om levering over en nærmere fastsat periode udgør den aftalte mængde et fast kvantum til successiv levering jævnt fordelt over den aftalte leveringsperiode. Den aftalte mængde er max. kvantum, og en eventuel større mængde købes til gældende dagspris. Efterfølgende ændringer i købers, eller købers kundeforhold fritager ikke køber fra at aftage det aftalte kvantum.

Ved leveringsperiodens udløb eller ved ophør af aftagelse forinden er Vilofoss berettiget til at vælge mellem enten at betragte en eventuel restmængde som annulleret eller at lade restmængden forudfakturere til den aftalte pris eller at foretage differenceafregning for restmængden. Differenceafregning sker på grundlag af forskellen mellem den aftalte pris og gældende dagspris ved leveringsperiodens udløb. For forudfakturerede mængder betales lagerleje efter gældende takster, hvorom oplysning kan rekvireres hos Vilofoss.

3.6. Leveringssted

Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker levering Ex Works (EXW).

3.7. Returnering

Leverede produkter tages ikke retur medmindre andet konkret aftales.

4. Ejendomsret

Uanset at levering har fundet sted, forbeholder Vilofoss sig ejendomsretten til det leverede, indtil betaling har fundet sted.

Vilofoss ejer og beholder ejerskab til IPR (dvs. formularer, recepter, specifikationer, knowhow, patenter, design, varemærker, varenavne, forretningshemmeligheder/fortrolige informationer, ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder).

5. Modtagekontrol, reklamation og mangler

5.1. Modtagekontrol 

Køber skal straks efter levering kontrollere følgesedlens indhold og kontrollere, at den bestilte mængde er leveret, og at leverancen i øvrigt, herunder kvalitetsmæssigt, er i overensstemmelse med det aftalte. Såfremt dette ikke er tilfældet, er køber forpligtet til straks at tage kontakt til Vilofoss. Gør køber ikke indsigelse inden 8 dage efter levering, kan der ikke senere reklameres over mangler ved leverancen.

Det er købers ansvar fra leveringstidspunkt at oplagre varer på en måde, så der ikke sker en kvalitetsforringelse af varerne. Det kan fx være forhindring af varmedannelse og beskyttelse mod fugt mv.

5.2. Mangelsbeføjelser 

Vilofoss kan efter eget valg afhjælpe eventuelle mangler ved efterlevering /omlevering indenfor rimelig tid eller ved at meddele køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen. Køber har ikke ret til yderligere mangelsbeføjelser, såfremt Vilofoss afhjælper manglerne ved efterlevering/omlevering eller meddeler køber et forholdsmæssigt afslag.

Såfremt Vilofoss ikke foretager afhjælpning eller efterlevering/omlevering indenfor rimelig tid, kan køber annullere for så vidt angår den del af leverancen, der er mangelfuld. Mangler ved én leverance berettiger således ikke til annullation/ophævelse af hele aftalen. Køber kan ikke gøre brug af andre mangelsbeføjelser.

6. Særligt for køb af foderstoffer/-additiver

6.1. Produktsammensætning

Alle produkter vil blive leveret med det aftalte ernæringsmæssige indhold. Vilofoss forbeholder sig dog ret til at foretage ændringer i produktsammensætningen i det omfang, Vilofoss finder det nødvendigt eller formålstjenligt. Alle ændringer vil blive foretaget i henhold til faglige retningslinjer.

Alle varer og produkter til foder markedsføres og leveres jævnfør regler beskrevet i EU- forordningen om sammensætning, indholdsgarantier og latituder (kaldet Markedsføringsforordningen), jf. (EF) Nr. 767/2009 af 13. juli 2009.

Hvis handlen afvikles gennem flere enkeltstående salgsterminer, forbeholder Vilofoss sig ret til ved overgang til ny salgstermin at ændre grænserne for overstående indholdsgarantier. I tilfælde af ændringer vil prisen blive reguleret forholdsmæssigt i op- eller nedadgående retning.

Vilofoss forbeholder sig endvidere ret til at foretage justeringer i foderblandingerne og dermed ændringer i forhold til indholdsgarantierne, såfremt det er nødvendigt på grund af EU- eller regeringsindgreb eller andre forhold, som Vilofoss ikke er herre over. I tilfælde af ændringer vil prisen blive reguleret forholdsmæssigt i op- eller nedadgående retning.

Vilofoss kan ændre indholdet af de enkelte råvarer i foderblandinger inden for de grænser, der fastsættes for aftaleperioden. Oplysning herom kan rekvireres ved henvendelse til Vilofoss.

6.2. Særligt for foder til non-GM (VLOG) produktion 

Vilofoss overholder gældende lovgivning mht. markedsføring af genmodificerede afgrøder og organismer, hvor produkterne mærkes, når de indeholder eller er fremstillet af genmodificerede organismer.

Vilofoss’ mineralske foderblandinger til kvæg er fremstillet uden indhold af råvarer med risiko mht. GMO. Derfor kan blandingerne anvendes til non-GM (VLOG-) produktion uden videre dokumentation.

Øvrige foderprodukter, der ikke er mærket som produceret af eller med genmodificerede organismer er egnede til non-GM (VLOG) produktion såfremt kravene henhold til retningslinjerne beskrevet af Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) i øvrigt efterleves.

Køber bør altid gemme dokumentation i form af ordrebekræftelse med tilhørende handels-betingelser samt indlægsseddel.

6.3. Produktionsprøve

For Vilofoss producerede produkter kan bevis for mangler eller defekter samt heraf følgende produktskade på ting, herunder på dyr, alene føres med udgangspunkt i produktionsprøve udtaget ved produktion og opbevaret af Vilofoss og således ikke ved prøver udtaget af køber eller slutbruger på egen hånd.

Ovennævnte produktionsprøve udtages af Vilofoss i forbindelse med hver produktion. Kun produktionsprøver kan lægges til grund for en vurdering af værdier ved kemisk analyse og vurdering af fysisk kvalitet.

7. Afgifter, skatte, valutareguleringer mv.

7.1. Nye afgifter, skatter m.m.

I tilfælde af ændringer og/eller indførsel af importafgifter, EU-afgifter eller andre offentlige afgifter i forhold til tidspunktet for aftaleindgåelsen, hvor den pågældende afgift pålægges Vilofoss, forbeholder Vilofoss sig ret til at viderefakturere afgiften til køber. Tilsvarende gælder ved ændring og/eller indførsel af skatter, bidrag, gebyrer el.lign.

Endvidere kan et beløb svarende til Vilofoss’ skønnede meromkostninger tillægges prisen i tilfælde af indførsel af offentlige påbud eller forbud vedrørende produktets indhold, behandling eller produktionsmetode.

8. Betaling/renteberegning 

Gældende betalingsbetingelser fremgår af Vilofoss’ faktura eller i henhold til særskilt aftale herom.

Såfremt købers betaling ikke sker rettidigt, eller forudsætningerne for en aftalt kredit ændres, er Vilofoss berettiget til at tilbageholde alle yderligere leverancer til køber, uanset at leverancerne ikke har nogen indbyrdes sammenhæng.

Ved for sen betaling kan der pålægges rykkergebyr samt et kompensationsbeløb, ligesom der kan beregnes renter. Renteberegning sker i henhold til de til enhver tid af Vilofoss fastsatte rentesatser. Rentesatsen udgør p.t. 15 % p.a. og tilskrives månedligt. Ændringer i rentesatsen informeres ved opdatering af nærværende handels-betingelser samt ved angivelse af rentesatsen på kontoudtog. Oplysning om rykkergebyr og kompensationsbeløb kan rekvireres ved henvendelse til Vilofoss.

Indbetalinger dækker forlods tilskrevne renter. 

Vilofoss er til enhver tid berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragt- og øvrige omkostningers rettidige betaling samt til at foretage en eventuel fornyet kreditvurdering af køber.

Vilofoss er berettiget til, for så vidt angår fremtidige leveringer, at kræve kontant betaling ved levering, hvis de af Vilofoss fastsatte kriterier for sådan kreditvurdering gør dette relevant.

Ved udbetaling af eventuelle tilgodehavender vil dette normalt ske elektronisk til købers bank.

9. Modregning

Vilofoss er berettiget til at modregne egne samt koncernforbundne selskabers krav mod køber i købers eventuelle krav mod Vilofoss eller mod et af Vilofoss’ koncernforbundne selskaber.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle krav mod Vilofoss, som ikke er skriftligt anerkendt af Vilofoss, og har ikke ret til at tilbageholde en del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

10. Erstatningsansvar og ansvarsbegrænsning

Nedenstående vedrørende Vilofoss’ erstatningsansvar gælder med forbehold for, hvad der i øvrigt følger i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser:

Vilofoss er alene erstatningsansvarlig for skade eller tab som følge af produktskade forårsaget af mangler ved et leveret produkt eller som følge af en betydelig forsinkelse eller mangelfuld leverance, såfremt skaden eller tabet skyldes ansvarspådragende fejl eller forsømmelser fra Vilofoss’ side, som har påført køber dokumenterbart tab direkte relateret til årsagen.

Det er en betingelse for Vilofoss’ erstatningsansvar, at køber nøje har fulgt Vilofoss’ og/eller producentens anvisninger.

Vilofoss er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab af enhver art, der udspringer af rådgivning ydet af Vilofoss.

Vilofoss er ikke ansvarlig for personskade som følge af en defekt ved produktet (produktansvar), med mindre - og i givet fald kun i det omfang - dette følger af ufravigelige retsregler. Forvolder et af

Vilofoss leverede produkt tingskade (herunder skade på dyr) som følge af en defekt ved produktet (ingrediens-/produktansvar), kan Vilofoss’ erstatningsansvar ikke overstige de nedenfor anførte beløbsgrænser.

Uanset at Vilofoss måtte gøres ansvarlig i medfør af reglerne om produktansvar eller som følge af forsinket eller mangelfuld leverance, er Vilofoss ikke under nogen form ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tab af goodwill og tabt fortjeneste, samt (andre) tab, der er opstået som følge af købers manglende kontraktmæssige opfyldelse af sine forpligtelser overfor tredjemand. 

Vilofoss er heller ikke ansvarlig for udgifter og tab forbundet med (hverken købers eller senere omsætningsleds) hjemtagelse/tilbagetrækning af et af køber solgt produkt, herunder hvor købers produkt er fremstillet ved brug af leverancer fra Vilofoss.

Såfremt Vilofoss måtte gøres ansvarlig i medfør af reglerne om produktansvar eller som følge af forsinket eller mangelfuld leverance, kan Vilofoss’ erstatningsansvar, herunder udgifter og tab forbundet med hjemtagelse/tilbagetrækning af et af køber solgt produkt, ikke overstige DKK 5 mio. pr. leverance og kan samlet inden for en løbende periode på 12 måneder ikke overstige DKK 10 mio., for så vidt angår Vilofoss’ samlede leverancer til køber i den relevante periode.

Ovennævnte ansvarsbegrænsninger finder ikke anvendelse, såfremt disse er i strid med ufravigelig lovgivning, eller såfremt Vilofoss har forårsaget skaden eller tabet forsætligt eller ved grov uagtsomhed.

11. Øvrige betingelser

11.1. Force majeure

I tilfælde af force majeure eller andre årsager, hvorpå Vilofoss ikke har indflydelse, herunder regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, offentlige forskrifter, beslaglæggelse, blokader, strejker og/eller lockout, slowdown, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, udbrud af smitsomme sygdomme/-epidemier, vareknaphed, brand, (lokale) maskinnedbrud, (lokal) mangel på transportmidler, arbejdskraft, råvarer eller energi, krig, optøjer, terrorisme, uroligheder samt forsinkelser eller svigt fra Vilofoss’ leverandørers eller tredjemands side, forbeholder Vilofoss sig ret til at stille en leverance i bero, så længe de pågældende omstændigheder helt eller delvist begrænser Vilofoss’ muligheder for levering set i forhold til tidspunktet for ordrens indgåelse, eller at annullere ordren helt eller delvist, uden at dette kan give anledning til erstatningskrav eller anden form for kompensation til køber.

11.2. Forbud mod overdragelse af rettigheder og forpligtelser

Køber er uberettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtigelser i henhold til den afgivne ordre og de dermed aftalte vilkår til tredjemand.

11.3. Tvister

Medmindre andet specifikt følger af disse salgs- og leveringsbetingelser, skal alle tvister afgøres efter dansk ret, uanset at internationale privatretlige regler og lovvalgsregler måtte føre til anvendelsen af et andet lands ret.

Enhver tvist, som måtte opstå mellem Vilofoss og køber relateret til tilbud, aftaler, ordrer/ordrebekræftelser, salg og leverancer i forbindelse med køb hos Vilofoss, herunder, men ikke begrænset til, tvister vedrørende eksistens, gyldighed, fortolkning og opfyldelse, udfyldelse, efterlevelse, erstatning mv. skal afgøres ved Københavns Byret, idet parterne dog skal begære sagen henvist til Sø- og Handelsretten i København, hvis omstændighederne tilsiger, at sagen kan behandles for Sø- og Handelsretten. 

Sidst opdateret maj 2023