Privatlivspolitik for kundeforhold i Vitfoss A/S

Nærværende privatlivspolitik omfatter følgende selskaber:
Vitfoss A/S, CVR-nr. 82776214, . Axelborg, Vesterbrogade 4A, 1620 København V, Dan-mark & Ulsnæs 34, 6300 Gråsten, Denmark
Herefter samlet benævnt “Vitfoss”.
I forbindelse med vores salg, køb og markedsføring af vores produkter og services, indsamler og behandler Vitfoss som dataansvarlig en række personoplysninger om kunder, leverandører, medlemmer, brugere af vores af hjemmesider og sociale medier.
I denne privatlivspolitik beskrives en række forhold omkring vores behandling, brug og videregivelse af personoplysninger i den forbindelse.
Kategorier af oplysninger og formål
Vi indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Private- og arbejdskontaktoplysninger
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mailadresse
 • Kundenummer
 • Placering
 • CVR-nummer (og SE-nummer)
 • Profession og titel
 • Selskabsform
 • Bankoplysninger og kreditværdighed
 • Historik fra Google Analytics (via DLG’s hjemmeside)
 • Brugernavn
 • Fax-nummer
 • Sprog (ift. modtagere af nyhedsbrev)
 • Ejendomsoplysninger

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er:

 • Håndtering af kunde- og medlemsforhold, herunder;
  • Håndtering af ordre
  • Kundeoprettelse og det løbende forhold
  • Levering af varer/produkter
  • Opfyldelse og indgåelse af kontrakter inkl. fakturering og inkasso
  • Kreditvurdering
  • Håndtering af sikringsakter
  • Markedsføring af vores produkter
  • Analyse af produkter
 • Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven, og andre legitime interesser:
  • Dokumentationspligt
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sik-kerhedsforanstaltninger
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

Profilering og automatiske, individuelle beslutninger

Profilering:

Vitfoss anvender profilering for at tilbyde specifikke og relevante produkter ud fra præferencer og for markedsføring.
Automatiske, individuelle beslutninger:
Vitfoss anvender automatiske, individuelle beslutninger i forbindelse med kreditgod-kendelse af ordre for at forhindre økonomiske tab for Vitfoss.

Kilder

Personoplysninger indsamles fra dig i forbindelse med kunde- og medlemsforholdet.
Personoplysningerne indsamles i visse tilfælde fra;
- Vitfoss’s hjemmeside i forbindelse med udfyldelse af formularer og cookies,
- RKI i forbindelse med kreditvurderinger,
- Miljøstyrelsen i forbindelse med køb/salg af gødning, og
- Bisnode i forbindelse med markedsføring.

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling, behandling og videregivelse af dine per-sonoplysninger er følgende:

 • Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse og indgåelse af en kon-trakt, som den registrerede er part i jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Behandlingen er for nødvendig for at forfølge legitime interesser jf. databe-skyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f
 • Den registrerede har givet/kommer til at give et samtykke, jf. databeskyttel-sesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a
 • CPR-nr. behandles i visse tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares jf. databeskyttelseslo-ven § 11, stk. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 1, litra f
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhvi-ler den dataansvarlige;
  • Tinglysningsloven

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for kunde- og medlems-håndtering, giver du os personoplysningerne for at kunne indgå en kontrakt med os. Du er forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå i et kunde- og medlemsfor-hold, da oplysningerne er nødvendige for opfyldelse af kontrakten og i henhold til ovennævnte retsgrundlag.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for markedsføring, giver du os personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplys-ninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan målrette vores markedsføring til det specifikke behov.

Det juridiske grundlag for videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger vil blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Natur- og erhvervsstyrelsen
 • RKI (Experian A/S)
 • Banker
 • Transportører / eksterne vognmænd
 • Advokater

Formålet ved og det juridiske grundlag for videregivelsen af personoplysningerne er følgende:

 • Videregivelsen er nødvendig af hensyn til opfyldelse og indgåelse af en kon-trakt, som den registrerede er part i jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.
 • Videregivelsen er nødvendig for at forfølge legitime interesser jf. databeskyt-telsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f
 • Den registrerede har givet et samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen arti-kel 6, stk. 1, litra a
 • CPR-nr. behandles i visse tilfælde, hvor videregivelsen er nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares jf. databeskyttelseslo-ven § 11, stk. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningen artikel 9, stk. 1, litra f
 • Videregivelsen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som på-hviler den dataansvarlige;
  • Bekendtgørelse om Jordbrugets anvendelse af gødning i planperio-den
  • Tinglysningsloven

Samtykke som hjemmel til indsamling, behandling og videregivelse

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke be-handlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af sam-tykket.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Vi overfører dine personoplysninger til vores it-leverandører, som opbevarer person-oplysningerne.
Vi kan endvidere overføre dine personoplysninger til følgende databehandlere i for-bindelse med markedsføring;

 1. Google (Google Analytics and Adwords)
 2. Hotjar
 3. Quill Engage
 4. Facebook
 5. LinkedIn
 6. iPaper
 7. Mailchimp

Vi overfører dine personoplysninger til inkassobureau i tilfælde af misligholdelse.

Vi overfører dine personoplysninger til leverandører, herunder leverandører af kontroller.

Overførsel af personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS
Vi overfører ikke personoplysningerne til modtagere i lande uden for EU/EØS.

Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de ovenfor anførte formål, dog ikke længere end 5 år efter endt kunde- og medlems-forhold.

Dine øvrige rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning og behandling af dine oplysninger til brug for direkte markedsføring.
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger el-ler udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os ved at rette henvendelse til følgende e-mail: GDPR-dk@vilofoss.com
Vitfoss A/S.
CVR-nr. 82776214
Vesterbrogade 4A Ulsnæs 34
1620 København V 6300 Gråsten
Danmark Danmark
Dato: 23. maj 2018