Afprøvning af SeoFoss på Storde Biogas I/S
24. september 2020

Afprøvning af SeoFoss på Storde Biogas I/S

Storde Biogas I/S har i sidste halvdel af 2019 afprøvet produktet SeoFoss fra Vilofoss i deres biogasanlæg. Universitetsafprøvninger har tidligere vist, at produktet SeoFoss øger metanproduktionen, og formålet med afprøvningen var at demonstrere, om disse resultater kunne overføres til praksis i et stort biogasanlæg.

Storde Biogas I/S er beliggende nær Bredebro og er ejet af de to landmænd Brian Bech, Jan Dahlmann samt Niels Dahlmann. Storde Biogas er opført i 2018 og består af et Lundsby-anlæg med et ammongas-opgraderingsanlæg. Anlægget producerer 5.200.000 m3 gas om året.

Ejerne leverer størstedelen af gylle og dybstrøelse til anlægget, resten kommer fra andre leverandører. Begge ejere bruger halmpiller, som ikke kræver forarbejdning inden de tages ind i biogasanlægget. Tørstofprocenten er højere i dybstrøelse, hvor der benyttes halmpiller i forhold til snittet halm. 

Forsøg med SeoFoss: Sådan gjorde de
Ved forsøgets start blev der taget analyser af alle indkommende materialer, som blev analyseret for potentielt biogasudbytte. Over den første uge blev der suppleret 20 g SeoFoss/m3 af reaktorernes volumen i de to reaktortanke. Derefter blev der løbende tilført 20 g SeoFoss per mængde m3, der tilførtes anlægget. I praksis blev SeoFoss tilført to gange om ugen.


Figur 1. Forventet metanproduktion og realiseret metanproduktion i månederne efter start af tilsætning af SeoFoss. 

Henning Nissen, der er driftsleder på Storde, siger om deres erfaringer: ”Vi får mere metan ud af vores varer i forhold til tidligere. Ud over den ændrede produktion er den afgassede gylle nu langt mere homogen. Det øverste faste lag er nu langt fast end tidligere. Gyllen er nemmere at håndtere.” 

Det tekniske - hvad viser tallene?
Værdierne for produktion af metan er vist sammen med den forventede metanproduktion, vurderet ud fra udrådningsforsøg (figur 2). Der ses, at ved forsøgets start var det produktionen, der var lavere end den forventede, men efter et par måneder med SeoFoss blev metanproduktionen højere end det forventede. Forholdet mellem produktion og forventet produktion ses på figur 3. Der ses, at effektiviteten stiger over tid fra omkring 95 % til 110 %. 

Figur 2. Effektiviteten (forholdet mellem forventet og realiseret produktion) stiger, hvilket indikerer, at vi har en bedre metanudnyttelse af vores varer.

Den bedre metanudnyttelse i anlægget blev også observeret i den afgassede gylle. Her var en del næringsstoffer reduceret, og udrådningsforsøg viste, at den potentielle metan fra gyllen var reduceret med cirka 20 %.

Værdier af den afgassede gylle Start Slut

Procent

 DM 9,7 7,6

-22%

 Råaske 2,3 1,9 -17%
Råprotein 1,8 1,2 -33%
Råfibre 1,7 1,6 -6%
Råolier og -fedt 0,2 0,2 0
Metanudbytte l/kg

35

28 -20%

Figur 3. Analyse af den afgassede restgylle før og efter tilsætning af SeoFoss 

Figur 4. Måling af ammonium og udvikling af ammonium over tid

Ammoniumkoncentrationen faldt hurtigt fra start af forsøget, fra et niveau på omkring 1.500 ppm til 300 ppm. Målingerne blev foretaget med dräger-rør. En lavere ammoniumkoncentration er indikator for bedre miljø for bakteriekulturerne, færre lugtgener og mindre rustdannelser.

I biomassen var ammoniumkoncentrationen derimod stigende (Figur 5). Biomasse suppleret med SeoFoss har derfor en bedre gødningsværdi. 

    Start

Slut

Samlet kvælstofmængde % 3,40 4,565
Ammoniumkvælstof (NH4-N) % 1,52 2,43
Nitrat (NO3-N) mg/l 1,48 <0,050
C/N-forhold   19,6 10,1

Figur 5. Mere kvælstof og mindre nitrat i biomassen