31. oktober 2018

Goldkofodring med det bedste resultat på bundlinjen

Der er i denne tid megen snak om CAB-fodring og forsuring af goldkøer som en billig måde at undgå mælkefeber. CAB-fodring er ikke nyt. Det er et gammelt og velkendt fodringsprincip, der blot er kommet øget fokus på igen. Der er således ingen nytænkning i konceptet, og hvis det virkelig var en effektiv måde at forebygge mælkefeber på, så kan man godt undre sig over, at der fortsat er så massive problemer med subklinisk mælkefeber, for ”løsningen” har jo så været velkendt i mange år.

Årsagen til den manglende succes skal nok findes ved, at denne fodring managementmæssigt er meget besværlig at praktisere og sammenlignet med X-Zelit-fodring er den langt fra også ligeså effektiv til forebyggelse af subklinisk mælkefeber. Selvom det måske er en ”billig” løsning i forhold til X-Zelit, hvis man alene fokuserer på foderudgiften, så er det kun ét aspekt, og ja – X-Zelit er måske umiddelbart en dyr post i foderbudgettet med en pris på ca. 175 kr. pr. goldko. Men når man investerer i et produkt som X-Zelit, er det ikke kun udgiften til produktet, man skal fokusere på. Man skal kigge på det samlede DB i forbindelse med goldkoen og den kommende kælvning, herunder også management-setup og den tid, der bruges på håndtering af goldkøer og nykælvere samt deres foder. Gør man det, er X-Zelit IKKE en dyrere løsning, tværtimod. Hvilket beskrives i følgende eksempler.

Det første eksempel er hentet i en dansk besætning, der kørte med fasefodring og en meget stringent CAB-fodring til close up-holdet med et CAB-niveau på -81 meq/kg TS. Dette blev praktiseret efter alle kunstens regler med tildeling af sure salte og ekstra kridt og derudover obligatorisk tildeling af 1-2 calciumbolus til samtlige nykælvere. Effekten af strategien blev bl.a. fulgt op med daglige pH-målinger af urinen. Målingerne lå, hvor de skulle, mellem 6 og 6,5. Alligevel døjede nykælverne med både kliniske og subkliniske mælkefebre med tilbageholdt efterbyrd og børbetændelser. Der var også nykælvere, som slet ikke kom i gang med at æde, og som skulle behandles med IV-calcium for overhovedet at overleve efter kælvningen. Dette lykkedes alligevel ikke hver gang, og det medførte, at alt for mange køer enten blev meget tidligt udsatte eller simpelthen døde i besætningen. Derudover var der også store problemer med svagfødte kalve, hvor samtlige kalve blev behandlet med selentilskud. Efter skiftet til X-Zelit, hvor fodringsændringerne alene bestod i at fjerne de sure salte og det ekstra kridt, der blev tildelt i close up-perioden og i stedet tildele 500 g X-Zelit pr. ko, var det ikke længere nødvendigt med alle disse behandlinger. Alene i sparede omkostninger til medicin og diverse tilskudsfodermidler som opstart var der ca. 165 kr. at hente pr. årskælvning. For denne bedrift betaler dette altså stort set den samlede udgift til X-Zelit! Hertil kommer udgifterne til dyrlægens honorar og den ekstra arbejdstid for personalet til behandling af syge dyr, der slet ikke er regnet med, ligesom den øgede mælkemængde og de færre døde køer, som nu er en realitet på bedriften, heller ikke er medregnet.

 

Et feltstudie i to store besætninger i USA (Theilgaard et al. 2018) har til sammenligning undersøgt og sammenlignet effekten af fodringsstrategierne for DCAD og X-Zelit (figur 1). Ved undersøgelse af calciumniveauet i blodet hos nykælvere blev der ved DCAD-princippet fundet en forekomst af subklinisk mælkefeber på hhv. 83% og 88%, mens X-Zelit-strategien reducerede forekomsten af subklinisk mælkefeber til hhv. 20% og 13% (Ca<2,125 mmol/L). Blodcalciumniveauet hos nykælvere i X-Zelit-gruppen var i begge besætninger signifikant højere (p<0.001) sammenlignet med DCAD-grupperne. DCAD-fodring er således slet ikke effektiv nok til at forebygge de subkliniske mælkefebre sammenlignet med X-Zelit.

Frecuency of subclinical cows

Figur 1: Forekomsten af subklinisk mælkefeber i forhold til et blodcalciumniveau på Ca< 2,125 mmol/L i to amerikanske besætninger. Signifikant forskel i begge besætninger (P<0,001) (Theilgaard et al. 2018).

Blodprøveundersøgelse af calcium hos nykælvere inden for det første døgn efter kælvning er en enkel og relativ billig måde at teste niveauet for subklinisk mælkefeber i din egen besætning. Få dyrlægen til at tage et par blodprøver af nykælvere, når han/hun alligevel er i besætningen. Det giver et rigtig godt billede af, om køerne står med subklinisk mælkefeber – og ikke mindst, i hvilken grad den subkliniske mælkefeber forekommer.

 

Serum concentration of Ca Mm

Figur 2: Calciumkoncentrationen ved hhv. fodring med et forsuringsprodukt og med X-Zelit (Quadrant Farming solutions, 2018)

I figur 2 ses calciumniveauet fra et andet forsøg (Quadrant Farming solutions, 2018), hvor X-Zelit- og forsurings- strategien også er testet mod hinanden. Som det ses af grafen, har X-Zelit-holdet markant højere calciumniveau omkring kælvning, hvilket giver direkte udslag i mælkeydelsen, som det fremgår af grafen på figur 3.

Milk solid

Figur 3: Energikorrigeret mælkeydelse ved hhv. forsuring- og X-Zelit-fodring (Quadrant Farming Solutions, 2018)

 

Træder vi et skridt tilbage igen og ser på de samlede fodringsomkostninger ved fodring med X-Zelit, kan der også her være besparelser at finde, fordi man med X-Zelit-fodring ikke behøver at tage højde for CAB-værdi i foderrationen, og derfor kan man vælge alternative fodringsstrategier, hvad angår både foderemner og andelene heraf i rationen. Og hermed spares der på de øvrige foderomkostninger.

Det er således muligt at fodre med f.eks. et 5. slæt græsensilage til goldkøerne, uden det giver problemer med mælkefeber hos nykælvere. Et eksempel på dette er baseret på erfaringerne fra en anden dansk besætning, hvor der også fodres efter fasefodringsprincippet, som er en god og ikke mindst simpel strategi for goldkofodring. En grundration tildeles alle goldkøer, og til køerne i close up-holdet tildeles lidt ekstra energi og protein de sidste 14 dage før kælvning. Ved CAB-fodring er man med denne strategi nødt til at lave to forskellige goldkorationer: en tungere fordøjelig ration til fare off-køerne, hvor f.eks. græs er tilladt som ingrediens, og en close up-ration med fokus på lav CAB-værdi samt højere energi- og proteinindhold til køerne tættest på kælvning. Ønsker man ved CAB-fodring kun at bruge én grundration til goldkøer, er man nødt til i hele grundrationen at vælge fodermidler og mængder heraf på en måde, der medvirker til en lav CAB-værdi. Og det betyder blandt andet, at der er plads til slet ingen eller en meget begrænset mængde græsensilage, og at proteinforsyningen derfor skal komme fra andre fodermidler. Ved X-Zelit-fodring er dette hensyn til CAB-værdien slet ikke nødvendigt, og det passer rigtig fint med én grundration til alle goldkøer. Og i stedet for stort set kun at hente proteindelen fra dyrt kraftfoder vil det være muligt at få den største del af proteinet i den billigere, egenproducerede græsensilage. Ydermere er kviernes ration i den pågældende besætning brugt som base for grundrationen til goldkøerne, idet der blot er tilføjet ekstra halm, som skal fylde goldkøerne ud i vommen. Herved er der også sparet ekstra blandeomkostninger til at lave en separat goldkoblanding.

 

X-Zelits effektive forebyggelse af subklinisk mælkefeber og følgerne heraf med tilbageholdt efterbyrd, børbetændelse og svagtfødte kalve – sammen med den større mængde græs i rationen – gør det også muligt at lave en billigere mineralløsning til goldkøerne. Her er det naturligvis en betingelse, at sundheden i besætningen overordnet er i orden. I eksemplet fra før består fare off-køernes mineralforsyning således af opdrætsblandingen, som bruges til kvierne.  I close up-perioden bruges så som udgangspunkt den normale tildeling pr. ko pr. dag af en goldkomineral for at supplere med blandt andet gode mængder af E-vitamin og selen.

Efter ovenstående beskrivelse er det ret enkelt muligt at spare 70-100 kr. af de øvrige foderomkostninger pr. goldko ved at skifte fra CAB-fodringsprincippet til fodring med X-Zelit. Det er ca. halvdelen af udgiften til X-Zelit på de ca. 175 kr. pr. goldko, der således er fundet på denne måde. Bliver CAB-fodringen tilmed suppleret af 1-2 calciumbolus efter kælvning, hvilket jo er standard mange steder, vil fodring med X-Zelit samlet set være en lige så billig foderløsning som CAB-fodring. Hertil kommer så de økonomiske gevinster ved en langt mere effektiv forebyggelse af den subkliniske mælkefeber, som det første eksempel illustrerede.

Fra Sverige er der eksempler på, hvordan man med X-Zelit-fodring kan gøre goldkofodringen endnu mere simpel og den samlede fodringsudgift endnu mindre og faktisk billigere end ved den danske CAB-fodring. I Sverige er der en lov om, at køerne skal på græs, og derfor lukkes alle goldkøer også på græsfold, når de er goldet af. For at goldkøerne ikke bare skal æde løs af det friske græs og optage alt for meget energi, vælger mange at have dem på arealer med begrænset udbud af græs og så supplere med noget halm, de kan æde af. De henter dog selv foderet, og der skal ikke laves en foderblanding til dem i sommerhalvåret. I close up-perioden kan denne fodring sagtens fortsættes, men i Sverige sættes køerne oftest på stald, for at man kan have et bedre opsyn med kælvningerne, og de tildeles herefter en ration med primært græs og halm, suppleret af en smule tilskudsfoder for at afstemme rationen – hertil kommer goldmineraler og så X-Zelit. Det er et simpelt og enkelt management af goldkøerne, og ikke mindst er der tale om en billig fodring af denne gruppe af køer.

 

Dette er blot et par eksempler på, hvordan det er muligt at tænke både økonomi og fleksibilitet i fodrings-management ind i goldkofodringen med X-Zelit, og det vil være helt besætningsspecifikt, hvilke fodermidler, mængder og priser det vil være muligt at jonglere med. X-Zelit-fodring er således ikke en dyrere foderløsning end CAB-fodring tværtimod, men man skal være i stand til at udnytte alle fordelene ved X-Zelit for at opnå den fulde økonomiske fordel på bundlinjen.

 

X-Zelit-konceptet – med én grundration til goldkøerne, som toppes op med lidt ekstra energi og protein til close up-køerne sammen med X-Zelit, enten som separate fodermidler eller i én samlet pakke i form af kraftfoderet Easy X Plus fra DLG – vil være:

  • En managementmæssig simpel løsning
  • Fodringsmæssig en mere fleksibel og enkelt løsning i valget af fodermidler
  • I forhold til forebyggelse af subklinisk mælkefeber en meget mere effektiv løsning end CAB-fodring.

 

Kilder:

Theilgaard, P., Jakobsen, M., A field study on prevention of subclinical hypocalcemia in dairy cows supplemented synthetic aluminums silicate or anionic salts in late pregnancy. Book of abstract ADSA Annual Meeting 2018, Knoxville, Tennessee, USA

Quadrant Farming Solutions: Effect of feeding X-Zelit during transition on blood macro-minerals, productivity and health events in dairy cattle. 2018, Brisbane, Queensland, Australia

Jannie R. Ugelvig
Faglig Ansvarlig