14. september 2018

Hypokalcæmi reducerer frugtbarheden

Per Theilgaard, Produktansvarlig, Ph.d., Vilofoss.

Hypocalcæmi har en negativ indvirkning på reproduktionen, og køer med lavt kalciumniveau har således flere tomdage (Martinez et al., 2011), lavere drægtighedsrate (Caixeta et al., 2017) og senere brunst (Rodriguez et al., 2017) end køer, der kan opretholde et kalciumniveau på over 2.125 mmol/L (8,5 mg/dL) i overgangsperioden.

X-Zelit er en kalciumbinder til forebyggelse af hypocalcæmi, idet tildeling af X-Zelit i de sidste 14 dage af goldperioden øger kalciumniveauet i plasma i kælvningsperioden, og det er derfor forventeligt, at X-Zelit har en positiv indflydelse på reproduktionen.

Cornell Universitet udførte i 2017 forsøg med X-Zelit på multiparous køer med en ydelse på omkring 15.000 kg EKM. Forsøget viste, i fuld overensstemmelse med tidligere forsøg, at køer, der fik tildelt X-Zelit i close-up-perioden kunne opretholde et stabilt kalciumniveau hen over kælvning (Figur 1).

 

Figur 1. Plasmaniveau af kalcium for køer suppleret og ikke-suppleret med X-Zelit i perioden omkring kælvning.

 

Forsøget på Cornell Universitet undersøgte også køernes reproduktive egenskaber, og her viste det sig, at køer, der fik tildelt X-Zelit, havde en bedre drægtighedsrate end kontrolkøerne (Figur 2; Kerwin et al., 2018a).

Dage fra kælvning

Figur 2. Andelen af ikke-drægtige køer suppleret og ikke-suppleret med X-Zelit.

 

Figuren viser andelen af ikke-drægtige køer. Køerne i X-Zelit-gruppen bliver hurtigere drægtige end køerne i kontrolgruppen, og når man kigger på 50 % medianen, er det dag 70 for X-Zelit-gruppen og dag 89 for kontrolgruppen. Dermed er antallet af tomdage blevet reduceret med 19 dage ved tildeling af X-Zelit (Kerwin et al., 2018b).

I et New Zealandsk studie med tildeling af X-Zelit til græssende multiparous køer, blev køer, der fik tildelt X-Zelit, drægtige 7,5 dage tidligere i laktationen i forhold til kontrolholdet. Drægtigheden blev i det studie også vurderet i forholdt til tidspunkt for start af sæsoninsemineringer, og her fandt man, at køer på X-Zelit- holdet var drægtige 13,8 dag tidligere i sæsonen end kontrolholdet (Roche et al., 2018).

I et forsøg af Martinez et al. (2012) var der 15 færre tomdage i den normokalcæmiske gruppe i forhold til den hypokalcæmiske gruppe. I samme forsøg blev sandsynligheden for positiv drægtighed for normokalcæmiske køer vurderet til at være 1,61 gange større i forhold til hypokalcæmiske køer.

 

Langvarig effekt på reproduktion

Den positive effekt af X-Zelit-tildeling på reproduktionen kunne også ses i forsøget i Cornell omkring dag 150 (Figur 2). På dette tidspunkt er 30 % af alle køerne i kontrolgruppen stadig ikke drægtige, mens det kun er 10 % i X-Zelit-gruppen, som endnu ikke er drægtige. Det svarer til fund hos Caixeta et al. (2017), hvor der 120 dage inde i laktationen var cirka dobbelt så mange ikke-drægtige i gruppen af hypokalcæmiske køer i forhold til gruppen af normokalcæmiske køer.

I et tidligere dansk forsøg blev der ikke fundet forskel i reproduktionen mellem køer, der havde fået tildelt X-Zelit eller ej. Der blev dog fundet, at multiparous køer, der fik tildelt X-Zelit i goldperioden havde færre udsætninger gennem laktationen end køer, der ikke havde fået tildelt X-Zelit (Kousgaard, 2013).

 

Kronisk hypokalcæmi

Kronisk hypokalcæmi er en forholdsvis ny definition af køer, der har lave kalciumniveauer [Ca.<2.125 mmol] gentagende gange igennem de første tre dage i laktation (Caixeta et al., 2017).  Effekten af kalciumniveauet omkring kælvning er nemlig endnu mere tydelig, når man ser på kronisk hypocalcæmi. I Cornell forsøget, er 60 % af de køer, der har kronisk hypocalcæmi, ikke-drægtige 150 dage henne i laktationen (Figur 3). Samtidig er chancen for drægtighed i indeværende laktation for hypokalcæmiske køer kun 17 % ift. normokalcæmiske køer. Ingen af køerne på X-Zelit holdet havde kronisk hypokalcæmi.

dim

Figur 3. Dage til drægtighed for køer, der er normokalcæmiske (No SCH, Ingen prøver med [Ca]<2.215 mmol/L), hypokalcæmiske (SCH, 1-3 prøver med [Ca]<2.215 mmol/L)) og kronisk hypokalcæmiske (cSCH, 4 prøver med [Ca]<2.215 mmol/L) mellem 0 og 3 fra kælvning.

 

I forsøget på Cornell Universitet blev der også fundet en gennemsnitlig ydelsesstigning på 0,8 EKM hos køer, der blev tildelt X-Zelit (Figur 4). Figuren indikerer dog, at mælkeydelsen var lavere for X-Zelit-gruppen i den første uge, men derefter øgedes ydelsen, så den totalt set ender højere end for kontrolholdet. Den positive ydelsesstigning skyldes højere niveauer af fedt og protein.

Foderoptagelsen var 0,5 kg ts højere for X-Zelit-holdet i laktationen, men foderoptagelsen i goldperioden var 0,6 kg ts lavere for X-Zelit-holdet (Figur 5). Produktionsforskellene er i niveau med tidligere observationer, men de var ikke signifikante i forsøget i Cornell (Kerwin et al., 2018b).

Uge i forhold til kælvning

Figur 4. Energikorrigeret mælk gennem de første 4 uger for køer suppleret og ikke-suppleret med X-Zelit.

 

uge i forhold til kælvning

Figur 5. Tørstofoptagelse før og efter kælvning for køer suppleret og ikke-suppleret med X-Zelit.

 

Resultaterne fra Cornell og øvrige undersøgelser vidner om, at også reproduktionen er meget påvirket af køernes kalciumbalance omkring kælvning. Kalciumniveauet er derfor ikke kun et midlertidigt problem ved kælvning – det har indflydelse på produktionsniveauet gennem hele laktationen. Mange besætninger kender ikke deres niveau af hypokalcæmi, og ofte viser det sig, at antallet af køer med hypocalcæmi er langt højere end besætningsejeren har forestillet sig, og som de kliniske tilfælde af mælkefeber indikerer.  Dette fører til et skjult tab af indtægter, og det anbefales derfor at få udtaget blodprøver til vurdering af besætningens kalciumniveau samt at gøre tiltag for at holde kalciumniveauet på et tilstrækkeligt højt og stabilt niveau i tiden omkring kælvning.

 

Fakta: X-Zelit er opfundet af tidligere professor Rolf Jess Jørgensen fra København Universitet. Vitfoss (red. nu Vilofoss) har forhandlingen af produktet. Størstedelen af produktionen går til Canada, USA, UK, Australien, Tyskland og Danmark.

 

Denne artikel har været bragt i Dyrlægen nr. 4 

 

Du kan læse mere om X-Zelit her.


Referencer:

Caixeta, L.S., Ospina, P.A., Calep, M.B., Nydam, D.V. 2017. Association between subclinical hypocalcemia in the first 3 days of lactation and reproductive performance of dairy cows. Theriogenology 94:1-7.

Kerwin, A.L., Ryan, C.M., Leno, B.M., Jacobsen, M., Theilgaard, P., Overton, T., 2018a, The effect of feeding zeolite A during the prepartum period on serum mineral concentrations in multiparous Holstein Cows. Book of abstract ADSA Annual Meeting 2018, Knoxville, Tennessee, USA.

Kerwin, A.L., Ryan, C.M., Leno, B.M., Jacobsen, M., Theilgaard, P., Overton, T., 2018b, The effect of feeding zeolite A during the prepartum period peripartum performance in multiparous Holstein Cows. Book of abstract ADSA Annual Meeting 2018, Knoxville, Tennessee, USA.

Kousgaard, L., 2013. Effekten af X-Zelit på reproduktion hos danske malkekvæg. Specialeprojekt. Pp 64.

Martinez, N., Risco, C.A., Lima, F.S., Bisinotto, R.S., Greco, L.F., Ribiero, E.S., Maunsell, F., Galvão, Santos, J.E.P. Evaluation of peripartal calcium status, energic profile, and neutrophil function in dairy cows at low or high risk of developing uterine disease. JDS. 95:7158-7172.

Roche, J.R., Heiser, A., Crookenden, M.A., Burke, C.R., Turner, S.-A, Kuhn-Sherlock, B., Phyn, C.V.C., The effect of feeding synthetic zeolite A prepartum on indices of mineral and metabolic status, milk production and reproduction in grazing dairy cows. Book of abstract ADSA Annual Meeting 2018, Knoxville, Tennessee, USA.

Rodriguez, E.M., Aris, A., Bach, A., Association between subclinical hypocalcemia and postparturient diseases in dairy cows. J. Dairy Sci 100:7427-7434. 2017.