Analyser af grovfoderet i 2020 ligger klar
3. december 2020

Analyser af grovfoderet i 2020 ligger klar

Ved et kig på mineralindholdet i de foreløbige grovfoderanalyser er der flere interessante elementer at forholde sig til.

Kløvergræs

Kløvergræsensilagen har i de seneste år haft et generelt faldende indhold af makromineraler. I graferne herunder illustreres henholdsvis calcium og magnesiumindholdet. Derudover viser graferne også, at indholdet mellem de forskellige slæt varierer. I foderplansberegningerne er det derfor vigtigt at tage højde for, at det første slæt kløvergræsensilage har et væsentligt lavere mineralindhold end de senere slæt.

   

Selenindholdet på niveau med 2019

Kigger vi på selenindholdet, som er et af de vigtigste mikromineraler, så er billedet det samme. Igen viser analyserne et noget lavere indhold i første slæt end i de sene slæt. Indholdet af selen ligger på niveau med 2019, men væsentligt lavere end det gennemsnitlige indhold i 2018.

2018 var med den tørre vækstsæson et ekstremt år, hvilket selvfølgelig også giver udslag i mineralindholdet, som var væsentlig større grundet det lavere udbytte. Derfor er en standardværdi for mineralindholdet i græsensilagen ikke det rigtige udgangspunkt for beregningen af en god foderplan.

Majsensilage

Fra majsensilagen er bidraget af mineraler som forventet meget begrænset.  Der er naturligvis udsving på indholdet fra år til år, men et gennemsnit over de seneste år viser et stabilt lavt niveau.

 

Behov for supplerende mineraler

Hvis grovfoderandelen øges i foderplanerne i den kommende sæson, så vil behovet for supplerende mineraler variere, alt efter om du bruger majs eller græs.

Er det majsandelen, der hæves i rationen, vil der højst sandsynligt være et stigende behov for supplering med mineraler, mens der ved en ekstra andel af græs i rationen kan forventes et uændret eller måske endda en lidt mindre behov for supplerende mineraler afhængig af, hvilket slæt du bruger.

DLG anbefaler derfor altid at få lavet grovfoderanalyser inklusiv en mineralanalyse, så det kan beregnes, hvad behovet for supplerende mineraler er.

Der er ikke to foderplaner der er ens, og individuelt tilpassede mineralløsninger er derfor også den bedste måde at tildele mineraler på. Derved får dyrene det de har behov for – hverken mere eller mindre.