25. november 2016

Stalosan F har positiv effekt på rentabiliteten, sundheden og velfærden i kostalden

Studie viser at Vilofoss’ pulverprodukt Stalosan F giver lavere forekomst af forhøjet celletal (SCC) og mastitis samt færre smitsomme sygdomme hos kalve. Desuden opnås en bedre locomotion score. Det giver sundere dyr, øget dyrevelfærd og højere rentabilitet i malkekvægsbedriften.

Stalosan F er et hygiejneprodukt i pulverform, der ved at blive strøet ud strategiske steder i stalden aktivt medvirker til at forbedre staldmiljøet og hygiejnen for malkekvæg og kalve. De forbedringer gavner dyrenes sundhed, hvilket igen gavner dyrevelfærden og rentabiliteten af køerne.

Et netop offentliggjort studie fra tre malkekvægsbesætninger med henholdsvis 3.500, 1.000 og 970 holsteinkøer dokumenterer de gode effekter.

Når Stalosan F bliver strøet ud én gang om ugen i køernes og kalvenes sengebåse og omkring områder med adgang til vand, påviste undersøgelsen et fald i celletallet, i visse tilfælde mere end en halvering. Det udgør en reel forbedring af yverets sundhedsstatus. I forsøget er der påvist en lavere forekomst af digital dermatitis og en forbedret locomotion score, hvilket indikerer en forbedret klovsundhed og færre problemer med halthed. Endelig reducerer en bedre hygiejne med Stalosan F de smitsomme sygdomme hos kalvene.

Stalosan F kan hjælpe dig og din malkekvægsbedrift til bedre resultater. Kontakt din Vitfoss konsulent allerede i dag.

 

Mere om forsøget bag Stalosan F resultaterne

I 2010 deltog tre tyrkiske malkekvægsbesætninger med 3.500, 1.000 og 970 holsteinkøer i et forsøg, der undersøgte om forbedringer af miljø og velfærd i staldene vil reducere forekomsten af forhøjet celletal, en høj locomotion score (halthed) og smitsomme sygdomme hos kalvene. Til dette formål anvendtes det velkendte pulverprodukt Stalosan F, som fremstilles af Vilofoss.

Undersøgelsen blev udført i stalde med højt celletal, vedvarende mastitis og klovproblemer samt sygdom blandt de nyfødte kalve. Produktet blev strøet ud én gang om ugen i køernes og kalvenes sengebåse og omkring områder med adgang til vand. Den tildelte dosis var 50g/m2, som blev udstrøet fem gange over en periode på 28 dage. Der blev taget prøver af tankmælken og fra de enkelte køer, locomotion score blev målt, og kalvenes sygdomme blev registreret.

Celletallet (SCC) er en af de primære indikatorer for mælkekvalitet. SCC består hovedsageligt af hvide blodlegemer, også kaldet leukocytter. Celletallet stiger som en immunreaktion på forekomsten af bakterier, der forårsager mastitis, og et lavt antal epitelceller (mælkeproducerende celler). Celletallet måles i celler pr. ml mælk. Tallet skal normalt være under 100.000 celler/ml for raske køer og over 250.000 for køer, hvor en eller flere af mælkekirtlerne er påvirket af patogener. Celletallet i mælken stiger også, når der produceres råmælk efter kælvning.

Digital dermatitis (DD) er en smitsom klovtilstand, som forårsages af forskellige bakterier, som f.eks. Treponema, F. necrophorum, D. Nodosus, osv.  DD giver smertefulde sår i koens hud. Processen vil forværres, hvis der ikke gribes ind. Som følge heraf vil køerne have smerter, lægge sig ned, undlade at spise, reducere mælkeproduktionen og udvise et unormalt kælvningsinterval, hvilket vil føre til frasortering.

Det er meget vigtigt at undgå tarmsygdomme og respiratoriske sygdomme hos de unge kalve, da det vil reducere ydelsen i væsentlig grad. I mange tilfælde kan det medføre frasortering eller endog død.

 

Resultater

Undersøgelsen viste, at Stalosan F har påvirket celletallet i tankmælken i forsøgsperioden. Tankcelletallet for Stalosan-gruppen var ca. 2 gange lavere end i kontrolgruppen.

  

Celletal -1Tankcelletal -1

Efter 28 dages brug af Stalosan blev der observeret en forbedret locomotion score i forhold til kontrolgruppen. Samtidig var der en tendens til stigende locomotion score i kontrolgruppen. 

 Locomotion -score -1

En sammenligning af besætningens sundhedstilstand før og efter forsøget viser en væsentlig forbedring i velfærden for både unge og ældre dyr.

 

 

Før forsøget

Efter forsøget

Forbedring

Diarre hos kalve

15

10

33%

Lungebetændelse hos kalve

20

17

15%

Subklinisk mastitis

20

10

50%

Klinisk mastitis

20

10

50%

Celletal

472.000 307.000

35%

 

  

Konklusion 

Undersøgelserne påviste et fald i celletallet (i visse tilfælde mere end en halvering), hvilket udgør en reel forbedring af yverets sundhedsstatus. Et forhøjet celletal skyldes typisk mastitis eller dårlig staldhygiejne. 

I forsøg er der desuden påvist en lavere forekomst af digital dermatitis. Klovsundhed er en af de væsentligste faktorer for en god bedriftsøkonomi. 

Det er desuden vigtigt at sikre en bedre sundhedstilstand blandt kalvene, da de repræsenterer næste generation på bedriften. Sunde kalve og kvier bliver til mere rentable køer. 

Der er ikke tvivl om, at brugen af Stalosan F giver bedre sundhed og velfærd og højere rentabilitet i malkekvægsbedriften.